TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải nỗ lực thực hiện công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động
Hội nghị tư vấn, đối thoại với bà con nông dân

Tiền Hải là một huyện ven biển, có nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào thuận lợi cho phát triển các doanh nghiệp có sử dụng nguồn khí đốt để sản xuất kinh doanh; do đó những năm gần đây thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều doanh nghiệp đến Tiền Hải xây dựng và mở rộng nhà máy sản xuất kinh doanh đem lại việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng tăng góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, những năm qua vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ hàng sản xuất ra tiêu thụ chậm, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, sản xuất cầm chừng hoặc ngừng hoạt động dẫn đến việc làm không đủ, một số doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, quyền lợi BHXH, BHYT của người lao động không được bảo đảm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, nhận thức, việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của một số chủ doanh nghiệp còn hạn chế, mới chỉ tập trung sản xuất kinh doanh. Đây là những thách thức, khó khăn đối với Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải, câu hỏi đặt ra là “làm thế nào vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động lại vừa hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch thu, chỉ tiêu giảm nợ BHXH, BHYT được giao?”. Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện (UBND) trong tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT,  quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; riêng công tác thu năm 2018 thu đạt 102,8% (thu được 283,27 tỷ đồng) so với kế hoạch giao, tỷ lệ giảm nợ BHXH, BHYT còn 0,9 tỷ đồng, bằng 0,33% so với kế hoạch.

Để có được kết quả như trên, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thu theo từng tháng, từng quý, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm và từng viên chức chuyên quản; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thống nhất giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình. Tham mưu với UBND huyện thành lập Đoàn công tác liên ngành bao gồm: Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đặc biệt tập trung những doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, doanh nghiệp có tiền nợ BHXH, BHYT lớn, kéo dài lập biên bản, yêu cầu chủ doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm túc pháp luật BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi cho người lao động, kết quả năm 2018 toàn huyện đã mở rộng được 19 doanh nghiệp tham gia mới, với gần 2.000 lao động; nhiều doanh nghiệp sau  khi làm việc với Đoàn công tác thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ tham gia, trích đóng BHXH, BHYT đúng quy định.

 Song song với việc thực hiện BHXH, BHYT tại đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội huyện chủ động phối hợp với hệ thống đại lý thu thuộc UBND cấp xã và ngành Bưu điện, các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong huyện triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. Thường xuyên đổi mới các nội dung và hình thức tuyên truyền, trong năm đã tham mưu với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện tổ chức 5 hội nghị đối thoại trực tiếp với trên 1.500 đại biểu là bà con nông dân tại các cụm xã và 01 hội nghị với trên 500 lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình huyện, đài truyền thanh xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, qua đó giúp cho nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ được tính ưu việt, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện từ đó tích cực tham gia (năm 2018 Tiền Hải phát triển mới được 10.077 người tham gia BHYT hộ gia đình, 125 người tham gia BHXH tự nguyện).

Phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo huyện triển khai tốt công tác BHYT học sinh: Trước khi vào năm học mới, hai ngành xây dựng kế hoạch triển khai công tác thu BHYT học sinh, gắn kết quả thi đua gửi đến các nhà trường; phân công viên chức Bảo hiểm xã hội huyện theo dõi, hướng dẫn các trường học để tháo gỡ vướng mắc kịp thời việc lập danh sách tham gia và nắm bắt tiến độ tham gia hằng tuần, bảo đảm 100% nhà trường tham gia và trên 99% số học sinh tham gia theo kế hoạch đề ra của Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh. Kết quả tham gia BHYT năm học 2018-2019 có 99,82% số học sinh tham gia.

Công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp luôn được Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện quyết liệt: Hằng tháng các doanh nghiệp nợ được phân loại, chỉ đạo viên chức thường xuyên bám sát doanh nghiệp, nắm tình hình sản xuất kinh doanh, yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định trích, đóng BHXH, BHYT. Hằng tháng báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện phối hợp đôn đốc những doanh nghiệp có số nợ từ 3 tháng trở lên, đồng thời tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong việc giải quyết chế độ BHXH của những doanh nghiệp nợ (chốt sổ BHXH, giải quyết chế độ hưởng BHXH). Kết quả năm 2018, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT còn 0,33% kế hoạch thu được giao.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 Bảo hiểm xã hội huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 03 tiêu chí: Phát triển đối tượng tham gia, tăng số thu và giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT; tiếp tục chủ động với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cấp xã lấy tiêu chí thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng của năm và được gắn với kết quả thi đua. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhằm cải thiện nhận thức của các tầng lớp nhân; thực hiện đúng quy trình quản lý thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng tham gia; nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, chủ động kiểm tra và phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng rà soát danh sách, dữ liệu đối tượng tham gia; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đối tượng, góp phần thực hiện tốt chính sách anh sinh xã hội của tỉnh nhà./.

Nguồn tin : Vũ Thị Hoa - Phó Giám đốc BHXH huyện Tiền Hải
Ngày đăng : 20 /2/2019
Tin tức khác
Sáu tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao (15/7/2019)
BHXH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia (8/7/2019)
Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng với công tác bảo hiểm y tế học sinh. (28/6/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ (28/6/2019)
Hưng Hà: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT (26/6/2019)
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Bình. (25/6/2019)
Thái Bình: Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (21/6/2019)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26/4/2019)
Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia (26/4/2019)
Thái Bình: Phát triển hơn 1.800 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng đầu năm 2019 (25/4/2019)
  
 Số người đang truy cập: 74
 Số người truy cập hôm nay: 441
 Số người truy cập trong tuần: 508
 Số người truy cập trong tháng: 99,130
 Tổng số người truy cập: 3,848,348