Chế độ thai sản
1. Đối tượng:
           Người lao động quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 điều 2
            2. Điều kiện hưởng:
          a. Lao động nữ mang thai;
          b. Lao động nữ sinh con;
          c. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
          d. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;
           đ. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
          e. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.
          Các trường hợp b, c, d phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong trường hợp bđược chỉ định nghỉ dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên.
            3. Thời gian hưởng, mức hưởng:
            3.1. Khám thai:
            Trong thời gian mang thai, lao động nữ được đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày; trường hợp xa cơ sở y tế hoặc thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày/1 lần khám thai.
            Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc)/24 ngày} x 100% x Số ngày nghỉ.
            Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc. Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì tính mức bình quân tiền lương là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng BHXH.
            3.2. Sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:
            10 ngày: Nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 đến dưới 13 tuần; 40 ngày nếu thai từ 13 đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần trở lên.
            Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.
            Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì tính mức bình quân tiền lương là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng BHXH.
            3.3. Khi thực hiện biện pháp tránh thai:
      - Đặt vòng tránh thai: Nghỉ 7 ngày;
      - Triệt sản: Nghỉ 15 ngày;
            Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/30 ngày} x 100% x Số ngày nghỉ.
            Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì tính mức bình quân tiền lương là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng BHXH.
            3.4. Khi sinh con:
            - Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con nghỉ thêm 1 tháng.
            Mức hưởng: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 100% x số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi.
            - Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày nếu vợ sinh đôi, sinh 3 trở lên, cứ 01 con nghỉ thêm 03 ngày; 14 ngày nếu vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật.
            Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc)/24 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.
            Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc. Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì tính mức bình quân tiền lương là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng BHXH.
            4. Một số lưu ý
            1. Thời gian nghỉ việc trước và sau khi sinh không quá 6 tháng:
            - Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu.
            - Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, còn hưởng chế độ thai sản do con chết. (con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng).
            2. Trường hợp sau khi sinh con, mẹ chết

Tham gia BHXH
Đối tượng hưởng
 
Thời gian hưởng
 
Mức hưởng
 
Cha
Mẹ
Không
Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng
Thời gian còn lại của mẹ
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng của mẹ
Được nghỉ việc hưởng chế độ TS đối với thời gian còn lại của mẹ
Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha (nếu chưa đủ 6 tháng thì tính bình quân các tháng đã đóng BHXH)
Không
Có nhưng không đủ điều kiện
Cho đến khi con đủ 6 tháng
Mức bình quân tiền lương các tháng đóng BHXH của mẹ
Có nhưng không đủ điều kiện
Được nghỉ việc hưởng chế độ TS cho đến khi con đủ 6 tháng
Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha (nếu chưa đủ 6 tháng thì tính bình quân các tháng đã đóng BHXH)
Không
Cho đến khi con đủ 6 tháng
Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha (nếu chưa đủ 6 tháng thì tính bình quân các tháng đã đóng BHXH)

            3. Thời gian đóng BHXH để tính điều kiện hưởng trợ cấp thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi:
           - Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
           Ví dụ: Tháng 10/2016, chị A chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/10/2016, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016.
           - Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định.
           Ví dụ: - Chị B sinh con ngày 17/11/2016 và tháng 11/2016 đóng BHXH, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2016.
            - Chị C sinh con ngày 17/11/2016 và tháng 11/2016 không đóng BHXH, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016.
            4. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như sau:    
            - Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;
            - Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.
            5. Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà lao động nữ phải nghỉ việc để khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.
            Điều kiện lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định: Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con chết sau khi sinh con khi có đủ điều kiện sau đây:
           - Sau khi đã nghỉ ít nhất 04 tháng;
           - Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý;
           Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định.
            6. Chế độ đối với lao động nữ mang thai hộ:
            - Khám thai; sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý: tương tự lao động nữ đang đóng BHXH bắt buộc
            - Thai sản: Nếu đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 (đóng đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) hoặc khoản 3 điều 31 Luật BHXH (đóng đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì được trợ cấp thai sản.
            - Nghỉ việc hưởng thai sản cho đến khi giao con nhưng không quá 6 tháng (nếu sinh 1 con). Trường hợp kể từ thời điểm sinh con đến thời điểm giao con hoặc thời điểm con chết chưa đủ 60 ngày thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi đủ 60 ngày.
            - Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
            - Chồng đang đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.     
            7. Chế độ đối với lao động nữ nhờ mang thai hộ:
            Người mẹ nhờ mang thai hộ có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con thì được trợ cấp thai sản:
            - Trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con nếu lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện.
            - Nếu lao động nữ (cả mang thai hộ và nhờ mang thai hộ) không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện đóng BHXH thì người chồng của người nhờ mang thai hộ có đóng BHXH (đủ 6 tháng) sẽ được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.
            - Nghỉ việc hưởng thai sản từ thời điểm nhận con đến khi con đủ  6 tháng, nếu sinh đôi cứ thêm 1 con thì nghỉ thêm 1 tháng.
            - Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc không đủ sức khỏe chăm sóc con chưa đủ 6 tháng tuổi thì người chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng nếu không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ.
            - Trường hợp con chết thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: (con dưới 2 tháng chết -> nghỉ 4 tháng tính từ ngày con sinh; con trên 2 tháng chết -> nghỉ 2 tháng tính từ ngày con chết)
            8. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản
            Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc sau khi hết thời gian hưởng chế độ sinh con hoặc sau khi sinh con mà con chết, sức khoẻ chưa hồi phục. 

Trường hợp
Thời gian hưởng
 
 
Mức hưởng
01 ngày = 30% lương cơ sở
Sinh một lần từ 2 con
10 ngày
Sinh phẫu thuật
07 ngày
Trường hợp khác
05 ngày

 
Có thể tham khảo tại http://www.baohiemxahoi.gov.vn
 
     
  
 Số người đang truy cập: 57
 Số người truy cập hôm nay: 424
 Số người truy cập trong tuần: 491
 Số người truy cập trong tháng: 99,113
 Tổng số người truy cập: 3,848,331